FromEulerAngle

FromEulerAngle(double, double, double)

Crea un cuaternión a partir del ángulo de Euler dado

public static Quaternion FromEulerAngle(double pitch, double yaw, double roll)
Parámetro Escribe Descripción
pitch Double Paso en radianes
yaw Double guiñada en radianes
roll Double Rollo en radianes

Valor_devuelto

cuaternión creado

Ver también


FromEulerAngle(Vector3)

Crea un cuaternión a partir del ángulo de Euler dado

public static Quaternion FromEulerAngle(Vector3 eulerAngle)
Parámetro Escribe Descripción
eulerAngle Vector3 Angulo de Euler en radianes

Valor_devuelto

cuaternión creado

Ver también