ISOSpeedLatitudeYYY

ExifData.ISOSpeedLatitudeYYY property

public uint ISOSpeedLatitudeYYY { get; set; }

See Also