Meta

XmpPacketWrapper.Meta property

public XmpMeta Meta { get; set; }

See Also