MapiPropertyTag.PR_EMS_AB_DXA_SVR_SEQ

MapiPropertyTag.PR_EMS_AB_DXA_SVR_SEQ field

public static readonly long PR_EMS_AB_DXA_SVR_SEQ;

See Also