Birthday

EventCategory.Birthday property

Birthday

public static EventCategory Birthday { get; }

See Also