PostalAddressList.OtherAddress

PostalAddressList.OtherAddress property

Default other address

public PostalAddress OtherAddress { get; set; }

See Also