Birthday

EventCategory.Birthday property

生日

public static EventCategory Birthday { get; }

也可以看看