SkewOffsetY

BehaviorProperty.SkewOffsetY property

Represents ‘skew.offset.y’ property

public static BehaviorProperty SkewOffsetY { get; }

See Also