StyleFontFamily

BehaviorProperty.StyleFontFamily property

Represents ‘style.fontFamily’ property

public static BehaviorProperty StyleFontFamily { get; }

See Also