StyleOpacity

BehaviorProperty.StyleOpacity property

Represents ‘style.opacity’ property

public static BehaviorProperty StyleOpacity { get; }

See Also