StyleRotation

BehaviorProperty.StyleRotation property

Represents ‘style.rotation’ property

public static BehaviorProperty StyleRotation { get; }

See Also