StyleSRotation

BehaviorProperty.StyleSRotation property

Represents ‘style.sRotation’ property

public static BehaviorProperty StyleSRotation { get; }

See Also