Aspose.Tasks.RiskAnalysis

Innehåller klasser för att skapa riskanalysrapport.

Klasser

Klass Beskrivning
RiskAnalysisResult Representerar ett resultat av riskanalys.
RiskAnalysisSettings Anger inställningar för att utföra riskanalys.
RiskAnalyzer Utför en Monte Carlo-simulering baserat på de specificerade riskanalysinställningarna.
RiskItemStatistics Representerar ett objekt som lagrar statistisk data för uppgiften för det analyserade projektet.
RiskItemStatisticsCollection Representerar en samling som innehåller instanserna avRiskItemStatistics class.
RiskPattern Representerar ett riskmönster för en projektuppgift.
RiskPatternCollection Representerar en samling som innehåller instanserna avRiskPattern class.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ConfidenceLevel Anger stödda konfidensnivåer som används i riskanalys som motsvarar procentandelen av tiden de faktiska värdena kommer att ligga inom optimistiska och pessimistiska uppskattningar.
ProbabilityDistributionType Anger typer av sannolikhetsfördelningar som stöds.
RiskItemType Anger uppgiftsfält för vilka den statistiska informationen samlas in under riskanalys.