IOutputFile

public interface IOutputFile

Represents an output file.

Methods

Method Description
write(OutputStream stream) Writes the file content to the stream.

write(OutputStream stream)

public abstract void write(OutputStream stream)

Writes the file content to the stream.

Parameters:

Parameter Type Description
stream java.io.OutputStream Destination stream.