IOutputFile

public interface IOutputFile

Represents an output file.

Methods

MethodDescription
write(OutputStream stream)Writes the file content to the stream.

write(OutputStream stream)

public abstract void write(OutputStream stream)

Writes the file content to the stream.

Parameters:

ParameterTypeDescription
streamjava.io.OutputStreamDestination stream.