ShadowOffsetY

BehaviorProperty.ShadowOffsetY property

Represents ‘shadow.offset.y’ property

public static BehaviorProperty ShadowOffsetY { get; }

See Also